Hrvatsko arhivističko društvo

Marulićev trg 21
10000 Zagreb
Hrvatska

MB: 3267822
OIB: 92054054101
IBAN: HR3223400091110221010

tel: 48 01 942

had@arhiv.hr


Na temelju čl.11. Zakona o udrugama (Narodne novine br.88/2001) Skupština Hrvatskog arhivističkog društva dana 3. listopada 2007. godine donosi

STATUT HRVATSKOG ARHIVISTIČKOG DRUŠTVA

I. Naziv i sjedište Društva

Članak 1.
Hrvatsko arhivističko društvo (u daljnjem tekstu: Društvo) je strukovna neprofitna udruga koja djeluje na području Republike Hrvatske. Naziv Društva je – HRVATSKO ARHIVISTIČKO DRUŠTVO. Društvo se po potrebi može koristiti skraćenim nazivom – HAD. Prijevod naziva Društva na engleski jezik je: Croatian Archival Society. Sjedište Društva je u Zagrebu, Marulićev trg 21.

Članak 2.
Društvo je pravna osoba. Rad Društva je javan.

Članak 3.
Društvo ima pečat okruglog oblika sa sljedećim tekstom: HRVATSKO ARHIVISTIČKO DRUŠTVO, ZAGREB.


II. Ciljevi i djelatnosti Društva

Članak 4.
Cilj je Društva da okupi i organizira arhivske djelatnike i druge osobe zainteresirane za struku na promicanju i unapređivanju arhivistike i arhivske službe.

Članak 5.
Djelatnosti Društva su:

 • razvijanje svijesti o arhivskom gradivu kao spomeničkom blagu i popularizacija arhivske djelatnosti,
 • promicanje i zaštita interesa struke,
 • unapređenje stručnog rada, standarda i postupaka na području arhivistike i srodnih disciplina,
 • poticanje i pomaganje obrazovanja i stručnog usavršavanja na području arhivistike i srodnih disciplina,
 • organiziranje stručnih i znanstvenih skupova, izložbi i drugih oblika stručnog djelovanja,
 • objavljivanje stručnih i drugih publikacija,
 • suradnja sa srodnim društvima i organizacijama u zemlji i inozemstvu.III. Članstvo

Članak 6.
Članom Društva može postati svaka punoljetna fizička ili pravna osoba, ako ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovim Statutom. Članom Društva mogu postati stručni arhivski djelatnici zaposleni u arhivu ili pismohrani, umirovljeni djelatnici arhiva, učenici i studenti koji se obrazuju za arhivsku struku, te fizičke i pravne osobe koje žele djelovati na promicanju i unapređenju arhivistike i arhivske službe.

Članak 7.
Članstvo može biti redovno, počasno i potporno.
O prijemu u redovno članstvo odlučuje Predsjedništvo Društva. U slučaju negativne odluke dozvoljena je žalba koja se podnosi Skupštini u roku od 30 dana. Skupština na prvoj sljedećoj sjednici odlučuje o žalbi i njezina je odluka konačna.
Počasnim članom Društva može postati svaka fizička osoba nakon završetka aktivne službe. O počasnom članstvu odluku donosi Predsjedništvo.
Potpornim članom može postati svaka pravna ili fizička osoba iz zemlje i inozemstva koja moralno i materijalno podupire djelatnost Društva, kao i stručni djelatnici iz drugih zemalja koji su članovi arhivističkih društava u svojim zemljama. O potpornom članstvu odluku donosi Skupština.

Članak 8.
Redovni članovi imaju pravo:

 • sudjelovati u svim aktivnostima Društva,
 • biti obaviješteni o radu Društva i njegovih tijela,
 • birati i biti birani u tijela Društva,
 • davati prijedloge i inicijative.


Dužnosti i obveze redovnih članova su:

 • poštivanje Statuta, i drugih akata Društva,
 • obavljanje povjerenih im zadaća,
 • čuvanje ugleda Društva i struke,
 • redovito plaćanje članarine.


Prava i obveze počasnih članova su:

 • sudjelovati u svim aktivnostima Društva,
 • biti obaviješteni o radu Društva i njegovih tijela,
 • davati prijedloge i inicijative.
 • poštivanje Statuta, i drugih akata Društva,
 • čuvanje ugleda Društva i struke.


Članak 9.
Članstvo u Društvu prestaje istupom, brisanjem, isključenjem ili smrću.
Istupom članstvo prestaje kada član pismeno obavijesti Predsjedništvo da želi istupiti iz Društva. Brisanjem članstvo prestaje ako član niti nakon opomene ne plati godišnju članarinu. O isključenju člana iz Društva odluku donosi Predsjedništvo i to u slučajevima kada član:

 • grubo krši Statut Društva,
 • nanosi štetu ugledu Društva.

Protiv odluke o isključenju Predsjedništva član može podnijeti žalbu Skupštini Društva u roku od petnaest dana od dana dostave pismene odluke. Odluka Skupštine Društva je konačna.

Članak 10.
O članstvu se vodi evidencija. Sadržaj evidencije uređuje se Poslovnikom Društva.


IV. Tijela Društva

Članak 11.
Tijela Društva su: Skupština, Predsjednik, Predsjedništvo i Nadzorni odbor.

Članak 12.
Skupština je najviše tijelo Društva i čine je svi članovi Društva. Članovi mogu sudjelovati u radu Skupštine osobno ili putem opunomoćenika.

Članak 13.
Skupština Društva održava se kao redovna ili izvanredna.
Redovna godišnja Skupština Društva održava se jedanput godišnje. Redovnu Skupštinu saziva Predsjedništvo Društva.
Izvanredna Skupština Društva održava se:

 • kada to pismeno zahtijeva najmanje trećina članova Društva,
 • kada to odluči Predsjedništvo kvalificiranom većinom,
 • kada to zatraži Nadzorni odbor,
 • kada predsjednik Društva ili većina članova Predsjedništva ili Nadzornog odbora podnese ostavku.

Predsjedništvo Društva dužno je sazvati izvanrednu Skupštinu u roku 45 dana od nastupanja jednog od uvjeta iz prethodnog stavka.
Ukoliko Predsjedništvo Društva ne sazove izvanrednu Skupštinu u slučaju iz st. 3. ovog članka ili u toku kalendarske godine ne sazove redovnu Skupštinu, to će načiniti Nadzorni odbor u roku od 30 dana.

Članak 14.
Poziv na Skupštinu s dnevnim redom dostavlja se svakom članu najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine.

Članak 15.
Skupština Društva odlučuje o svim pitanjima koja su važna za rad Društva, a osobito:

 • bira i razrješava predsjednika i ostale članove Predsjedništva
 • bira i razrješava članove Nadzornog odbora,
 • donosi Statut, Poslovnik i druge akte Društva,
 • utvrđuje programske osnove i donosi godišnji plan rada,
 • donosi godišnji financijski plan,
 • donosi odluku o prestanku rada Društva,
 • odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
 • odlučuje o pitanjima, prijedlozima, predstavkama i žalbama članova Društva,
 • odlučuje o učlanjivanju Društva u domaće ili međunarodne udruge, te imenuje svoje predstavnike u tim udrugama,
 • raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima koja su značajna za djelatnost Društva.
 • proglašava potporne članove


Rad Skupštine odvija se u skladu s Poslovnikom.

Članak 16.
Predsjednik Društva:

 • vodi sjednice Skupštine,
 • saziva i vodi sjednice Predsjedništva
 • provodi odluke Predsjedništva
 • obavlja i druge poslove prema Statutu.

Predsjednika bira Skupština Društva na vrijeme od četiri (4) godine. Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini Društva.
Predsjednik Društva ne može biti biran više od dva puta uzastopce. Predsjednika u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje potpredsjednik.

Članak 17.
Predsjedništvo Društva je izvršno tijelo Skupštine Društva, te odgovara Skupštini za svoj rad.
Predsjedništvo ima 5 članova, a čine ga predsjednik Društva i četiri člana.
Predsjedništvo ima i zamjenika člana, kojeg kooptira u članstvo u slučaju prestanka članstva jednog od članova Predsjedništva.
Članovi Predsjedništva biraju se na četiri (4) godine. Članovi Predsjedništva naizmjence obavljaju dužnost potpredsjednika u jednogodišnjem razdoblju prema redoslijedu koji utvrdi Predsjedništvo na svojoj konstituirajućoj sjednici. Rad Predsjedništva odvija se u skladu s Poslovnikom.

Članak 18.
Predsjedništvo rukovodi i upravlja radom Društva u vremenu između dvije sjednice Skupštine, a posebno:

 • provodi odluke Skupštine,
 • utvrđuje prijedloge odluka za Skupštinu,
 • odlučuje o financijskom poslovanju Društva između dviju Skupština,
 • obavlja i druge poslove Društva koji su utvrđeni Poslovnikom


Članak 19.
Predsjedništvo Društva na prijedlog predsjednika imenuje i razrješava tajnika Društva. Rad Tajnika Društva utvrđen je Poslovnikom:

Članak 20.
Nadzorni odbor Društva čine tri člana i jedan zamjenik koje bira Skupština na vrijeme od četiri (4) godine. Članovi Nadzornog odbora ne mogu istovremeno biti članovi Predsjedništva Društva.
Nadzorni odbor:

 • nadzire primjenu Statuta i Poslovnika
 • nadzire financijsko-materijalno poslovanje Društva,
 • nadzire zakonitost rada tijela i ustrojstvenih oblika Društva,
 • podnosi Skupštini izvješće o svom radu.

Radom Nadzornog odbora rukovodi njegov predsjednik, kojega bira Odbor iz svojih redova. Predsjednik saziva sjednice Nadzornog odbora i brine o njegovu radu.

Članak 21.
Radi obavljanja složenijih zadaća Skupština i Predsjedništvo mogu osnovati posebna radna tijela (sekcije, povjerenstvo, odbor i sl.). Odlukom Skupštine ili Predsjedništva utvrđuju se zadaće i ovlasti tih tijela i imenuju njihovi članovi.


V. Imovina Društva

Članak 22.

Imovinu Društva čine nepokretne i pokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva.

Članak 23.
Novčana sredstva Društvo stječe putem:

 • članarina,
 • dotacija iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave,
 • priloga i darova,
 • prihoda od imovine i imovinskih prava,
 • prihoda od publikacija, seminara, reklama i drugih usluga,
 • donacija sponzora
 • ostali prihodi u skladu sa zakonom.


Članak 24.
Visina članarine utvrđuje se godišnjim financijskim planom. Članarina se uplaćuje blagajniku ili na žiro-račun Društva u roku koji utvrdi Predsjedništvo. Predsjedništvo može odlučiti da se članarina uplaćuje u dva ili više obroka.

Članak 25.
Prihodi i rashodi Društva, u skladu s programom rada Društva, utvrđuju se godišnjim financijskim planom. Financijski plan Društva donosi Skupština Društva na prijedlog Predsjedništva. U slučaju znatnijih odstupanja prihoda ili rashoda Društva od financijskog plana Predsjedništvo Društva ovlašteno je donijeti izmjene financijskog plana. Radi realizacije određenih vlastitih programa radna tijela Društva mogu predložiti da se u okviru financijskog plana Društva osiguraju namjenska sredstva.

Članak 26.
Po završetku godine za koju je donesen financijski plan Društvo sastavlja u skladu s pozitivnim propisima zaključni račun, kojim se utvrđuje ostvarivanje financijskog plana i rezultati financijskog i materijalnog poslovanja.

Članak 27.
Naredbodavci za izvršenje financijskog plana su predsjednik Društva i član Društva kojeg ovlasti Predsjedništvo. Naredbodavci za izvršenje financijskog plana ovlašteni su radi obavljanja određenih stručnih poslova (blagajničkih, administrativnih, prevodilačkih i sl.) sklapati ugovore o djelu sa stručnim osobama. Odluku o svakom pojedinom rashodu, koji prelazi 10% ukupnih novčanih sredstava predviđenih financijskim planom, donosi Predsjedništvo.


VI. Zastupanje i predstavljanje Društva

Članak 28.
Društvo zastupa i predstavlja predsjednik, a u slučaju njegove privremene spriječenosti ili odsutnosti potpredsjednik.


VII. Javnost rada Društva

Članak 29.
Načelo javnosti ostvaruje se pravodobnim obavješćivanjem članstva o djelatnostima Društva i odlukama njegovih tijela, te omogućavanjem predstavnicima javnih glasila da izvještavaju o djelatnosti Društva.

Članak 30.

O djelatnostima Društva i odlukama njegovih tijela članstvo se obavještava putem informativnog biltena, elektroničke pošte ili web-stranica Društva.

Članak 31.
Svaki član Društva ima pravo pismeno ili na sjednici Skupštine postavljati pitanja o djelatnosti Društva. Predsjednik Društva, članovi Predsjedništva i Nadzornog odbora, te tajnik dužni su usmeno na sjednici Skupštine ili pismeno odgovoriti na postavljeno pitanje.

Članak 32.
O aktivnostima Društva bit će obaviještena sredstva javnog priopćavanja. Javnost se može isključiti sa sjednica tijela Društva samo u slučajevima kada se raspravlja o stegovnoj odgovornosti članova ili drugim slučajevima kada je to potrebno radi zaštite tajnosti podataka. Obavijesti predstavnicima javnih glasila ovlašteni su davati predsjednik i potpredsjednik Društva, odnosno osobe koje oni ovlaste.


VIII. Prestanak Društva

Članak 33.

Društvo prestaje s radom kada to odluči Skupština Društva ili ako se steknu zakonske pretpostavke za prestanak Društva. Odluku o prestanku Skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Društva. U slučaju prestanka Društva arhivsko gradivo se predaju Hrvatskom državnom arhivu, a imovina koja preostane nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka predaju se nadležnom državnom tijelu.


IX. Prijelazne i završne odredbe

Članak 34.

Obvezatno tumačenje ovoga Statuta daje Skupština Društva, a između dvije sjednice Skupštine Predsjedništvo Društva. Izmjene i dopune ovog Statuta Skupština Društva donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Članak 35.
Ovaj Statut stupa na snagu nakon što ga ovjeri tijelo državne uprave nadležno za registraciju. Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut kojeg je donijela Skupština Hrvatskog arhivističkog društva dana 14. studenog 1997. godine.

Ažurirano (Četvrtak, 17 Prosinac 2009 17:44)