Hrvatsko arhivističko društvo

Marulićev trg 21
10000 Zagreb
Hrvatska

MB: 3267822
OIB: 92054054101
IBAN: HR3223400091110221010

tel: 48 01 942

had@arhiv.hr


Članak 1.

U Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima ("Narodne novine", br. 105/97.) u članku 19. stavku 2. na kraju teksta predzadnja riječ: "u" se briše.


Članak 2.
U članku 38. stavku 1. riječi: »iz članka 32.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 31.«.


Članak 3.
Članak 40. mijenja se i glasi:
"Upravne i druge stručne poslove u odnosu na arhivsku djelatnost obavlja Ministarstvo kulture."


Članak 4.

U članku 57. stavku 2. riječi: "Ministarstvo kulture" stavlja se točka, a riječi: "putem svoje uprave za arhive" se brišu.


Članak 5.
U članku 59. stavku 2. iza riječi: "Ministarstvo kulture" dodaju se riječi: "i Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave po", a riječi: "Ministarstvo uprave, Ministarstvo pravosuđa" se brišu.


Članak 6.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-06/00-02/01
Zagreb, 27. lipnja 2000.Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora

Predsjednik Zastupničkog doma
Hrvatskog državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 

Ažurirano (Četvrtak, 17 Prosinac 2009 23:08)