Opći zaključci 5. kongresa hrvatskih arhivista, Zadar 24. – 27. listopada 2017.

  1. Hrvatski arhivisti nužno moraju imati ključnu ulogu prilikom izrade novoga zakona i pripadajućih provedbenih akata.
  2. Hrvatski arhivisti drže da treba osnažiti matičnu ulogu HDA.
  3. Hrvatski arhivisti smatraju da vođenje kadrovske politike u javnom sektoru treba temeljiti prije svega na formalno obrazovanim stručnjacima.
  4. Arhivska baština treba postati aktivni čimbenik hrvatskoga društva.
  5. HAD će se uključiti u razvoj nacionalnoga digitalnog arhiva.
Pin It
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.